012 – zabudowa na wkładzie HEAT 2g 42.50.01 – Romotop

montaz_kominka, wklad_kominowy_HEAT 2g 42.50.01, romotop

montaz_kominka, wklad_kominowy_HEAT 2g 42.50.01, romotop

montaz_kominka, wklad_kominowy_HEAT 2g 42.50.01, romotop

montaz_kominka, wklad_kominowy_HEAT 2g 42.50.01, romotop

montaz_kominka, wklad_kominowy_HEAT 2g 42.50.01, romotop

Montaż zabudowy kominka w miejscowości Wadowice z wykorzystaniem :
– wkładu kominkowego HEAT 2g 42.50.01 Romotop
– płyty keramzytowe Tedoka

Zadzwoń tel. 33/ 873 45 70 i zapytaj o możliwość montażu w Twojej miejscowości
Zapraszamy na nasz salon : ul. Chopina 18, Wadowice

Fir­ma Tedoka zaj­mu­je się pro­duk­cją płyt ke­ram­zy­to­wych do bu­do­wy ko­min­ków kon­wek­cyj­nych i ko­min­ków z płasz­czem wod­nym. Ke­ram­zyt to ma­te­riał sta­bil­ny, któ­ry nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej izo­la­cji. Bez­po­śred­nio do płyt moż­na kle­ić ka­mień. Ke­ram­zyt nie za­ni­ka pod wpły­wem cie­pła i nie wy­dzie­la żad­nych związ­ków che­micz­nych ani ga­zów. Dzię­ki roz­ma­itym kształ­tom  płyt moż­li­we jest wy­ko­na­nie każ­dej obu­do­wy ko­min­ko­wej, a ele­men­ty są ła­twe do cię­cia na­wet pi­łą ręcz­ną.