093 – zabudowa kominka na wkładzie Monoblocco 800 Angolo – Lanordica

wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica

wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica

wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica

wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica

wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
wklad_kominkowy_monoblocco_800_angolo_lanordica
Montaż zabudowy kominka w miejscowości Zawadka z wykorzystaniem :
– wkład kominkowy Monoblocco 800 Angolo SX
– ramka wykończeniowa z kamień granit czarny palony
– płyty krzemianowo – wapniowe Vasmsen jako izolacja
– obudowa zewnętrzna wykonana z płyt betonowych akumulacyjnych
– kratki bezsiatkowe KCS czarna struktura
Kominek Akumulacyjny z kratkami Zbudowany na miarę Twoich marzeń.
Je­­go cie­­pło ogrze­­je nie ty­l­ko no­­wo­­cze­­sny bu­­dy­­nek, ale ta­k­że sta­r­szy dom. Ide­­a­l­nie spra­w­dzi się w obie­k­tach, któ­­re nie ma­­ją od­po­­wie­d­niej izo­­la­­cji cie­pl­nej. Dzię­­ki za­­sto­­so­­wa­­niu obu­­do­­wy z płyt sza­­mo­­to­­wy­ch­ sta­­nie się cie­­ka­­wym i ene­r­go­­o­sz­czę­d­nym ele­­me­n­tem wnę­­trza.
Po­­le­­ca­­my ele­­gan­c­kie kra­t­ki ko­­mi­n­ko­­we, któ­­re mo­­że­­my do­­pa­­so­­wać do sty­­lu po­­mie­sz­cze­­nia, w któ­­rym ko­­mi­­nek aku­­mu­­la­­cy­j­ny z kra­t­ka­­mi zo­­sta­­nie za­­mo­n­to­­wa­­ny. Atu­­tem te­­go roz­­wią­­za­­nia jest emi­­sja cie­­pła, któ­­re roz­­cho­­dzi się w spo­­sób ró­w­no­­mie­r­ny i ła­­go­d­ny.
Sz­cze­gó­ły tech­nicz­ne :
– daw­ka drew­na: około 2,6 – 3,8 kg/h (w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wkła­du ko­min­ko­we­go);
– czas od­da­wa­nia cie­pła: je­że­li się pa­li szyb­ko, na­grze­wa się obu­do­wa ko­min­ko­wa, po wy­ga­sze­niu przy­jem­ne tem­pe­ra­tu­ry pa­nu­ją jesz­cze przez oko­ło 2 do 4 go­dzin.
Zadzwoń tel. 33/ 873 45 70 i zapytaj o możliwość montażu w Twojej miejscowości
Zapraszamy na nasz salon : ul. Chopina 18, Wadowice